• Wat doet de OVO?
  • Organisatie buitenschoolse activiteiten
  • Coördinatie groepsouders
  • Coördinatie kriebelbrigade
  • Coördinatie verkeersbrigadiers & ondersteuning verkeerscoördinator (leerkracht) school
  • Inning vrijwillige ouderbijdrage
 
Buitenschoolse activiteiten
 
Jaarlijks organiseert de oudervereniging een aantal buitenschoolse activiteiten. Buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten die buiten de reguliere schoolactiviteiten worden georganiseerd en waarvoor ook een aparte fondswerving is geregeld.
 
De activiteiten die hieronder vallen en jaarlijks terugkomen, zijn het Limodiner, de wandelvierdaagse in de gemeente Schinnen, de buitenspeeldag en het eindejaarsfeest.
 
Limodiner
Op de donderdagavond voor de kerstvakantie wordt de school gehuld in kaarslicht. Bijna alle kinderen komen dan op school in hun feestelijke kleding en genieten in hun eigen klas van een culinair drie-gangen-diner, voorbereid en geserveerd door een aantal ouders. Samen met de leerkrachten genieten de kinderen dan van de kerstsfeer in de klas, kerstmuziek, feestelijke aankleding en een lekker hapje en drankje. Dit wordt volledig verzorgd door ouders. De kosten van dit unieke kerstevent worden bekostigd door bijdragen van diverse plaatselijke ondernemers.
 
Wandelvierdaagse
Samen met de andere basisscholen van de gemeente Schinnen wandelen kinderen, leerkrachten en ouders al of niet verkleed in het jaarlijks wisselende thema, door de velden en dorpen in Schinnen. Gedurende 4 avonden worden deze wandelingen georganiseerd en ouders zorgen voor een versnapering. Tevens worden er kleine competities gehouden en wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een prijs uitgeloofd voor de best verklede school! De kosten van deze wandelvierdaagse beperkt zich enorm en worden betaald door de oudervereniging.
 
Buitenspeeldag
Eénmaal per jaar (in mei/juni) vraagt VVN (zie ook werkgroep Verkeer) aandacht voor Veiligheid tijdens spelen op straat. Op de landelijke Buitenspeeldag worden ook de straten rondom de school afgezet en wordt een spellencircuit opgezet; bij mooi weer natuurlijk met veel wateractiviteiten. Bij de brandweerwagen mag je bijv. zelf spuiten, of je kunt in een vrachtwagen zien hoe groot de dode hoek van de bestuurder is. Hoewel deze activiteit op woensdagmiddag plaatsvindt, is de deelname van de kinderen altijd enorm! Deze activiteit wordt betaald door een subsidie vanuit de gemeente.

 
Eindejaarsfeest
Om gezellig onder elkaar te zijn met ouders, teamleden en kinderen is er in de voorlaatste week van het schooljaar ieder jaar een knalfeest. Het thema is jaarlijks wisselend en wordt vaak aangepast aan de actualiteit van dat moment. Zo was er al eens een sportevenement in het teken van de wereldkampioenschappen voetbal, een midzomernachtsfeest en -wandeling, een culinaire speurtocht of een gezellige barbecue aan het zwembad van de plaatselijke camping.
 
Een groep enthousiaste ouders zorgt iedere keer weer opnieuw voor een ludiek feest waarin iedereen het jaar op ontspannen wijze kan afsluiten. Ter tegemoetkoming in de kosten wordt er een zeer bescheiden bijdrage per kind en volwassene gevraagd.
 
Coördinatie groepsouders
 
Ieder jaar worden per klas 1 of 2 ouders aangesteld als groepsouders. Deze groepsouders zijn de contactpersoon tussen leerkracht en de ouders. Zij worden ingezet wanneer hulp nodig is voor een activiteit in de klas of als er hulp van andere ouders nodig is voor activiteiten van de oudervereniging.
 
Zo wordt sinds kort via de groepsouders ouders benaderd om de verschillende werkgroepen te ondersteunen met hun hulp.
 
Een overzicht van deze groepsouders is beschikbaar bij de administratie van de school. De coördinatie hiervan gebeurt door de oudervereniging omdat deze veelal een grote afnemer is van hulp van ouders bij activiteiten en daardoor de communicatielijn tussen ouders en oudervereniging kort blijft!
 
Coördinatie kriebelbrigade
 
Samen proberen we hoofdluis op school de baas te blijven!

Een aantal moeders vormt samen de kriebelbrigade. De tweede week na elke schoolvakantie verzorgt de kriebelbrigade de controle op hoofdluis op school. In iedere groep worden alle kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neetjes. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd in een groep, worden alle ouders van kinderen uit deze groep hiervan per brief op de hoogte gesteld. Na een aantal weken volgt er dan een nacontrole om te kijken of na behandeling de hoofdluis verdwenen is.

Tevens verzorgt de kriebelbrigade de informatieverstrekking rondom hoofdluis en de behandeling hiervan. De kriebelbrigade geeft informatie aan leerkrachten, ouders en kinderen over het gebruik van de luizencapes en de noodzaak hiervan.


Sinds het schooljaar 2010-2011 krijgen alle nieuwe kinderen op school een luizencape die bekostigd wordt vanuit de ouderbijdrage. Gebruik van deze cape is verplicht. Voor alle andere kinderen op school is er de mogelijkheid om een luizencape aan te schaffen. Neem hiervoor contact op met Monique Mertens:
 
 • Monique Mertens
T: 046 - 442 14 89  
Coördinatie verkeersbrigadiers & ondersteuning verkeerscoördinator school
 
De werkgroep Verkeer staat onder leiding van de verkeerscoördinator (leerkracht) van de school (Tiny Acampo).

Naast de verkeerscoördinator is de verkeersouder is een door Veilig Verkeer Nederland ondersteunde functie. Binnen de gemeente Schinnen neemt de verkeersouder deel aan het VEBO (VerkeersEducatieoverlegBasisOnderwijs), een forum van gemeente, politie, Onderwijsbegeleidingsdienst en alle basisscholen van de gemeente. In dit overleg worden alle knelpunten/ initiatieven op gebied van verkeer besproken/georganiseerd, zoals bijv. de veilige school-thuisroute en het praktisch verkeersexamen voor groep 7.

Op het kruispunt Oirsbekerweg/Beijlkensweg is een verkeersbrigade actief. Een kwartier vóór aanvang en bij het uitgaan van school begeleiden een ouder- en een jeugdbrigadier (leerling uit groep 7 of 8) de kinderen bij het oversteken. De coördinatie van deze brigade wordt ook verzorgd door de verkeersouders. Helaas is de brigade enigszins onderbezet, waardoor niet op ieder tijdstip een brigadier beschikbaar is. Mocht u interesse hebben om deze brigade te komen versterken neemt u dan contact op met één van de verkeersouders:
 • Pascal Ridderbeks
 • 06 30 60 37 47
E: pascal.ridderbeks@gmail.com
 • Misha Mulders
 •   06 20 99 12 56
E: m.mulders@pbbuitenruimte.nl
 

Inning van de ouderbijdrage
 
Bij het besluit van de ALV in 2010 is de inning van de ouderbijdragen toegevoegd aan de activiteiten van de oudervereniging. Separaat op deze website vindt u het protocol van de vrijwillige ouderbijdrage.
 
De ouderbijdrage, voor schooljaar 2015-2016 opnieuw vastgesteld op € 30,- per kind, voorziet in de kosten t.b.v. de volgende zaken/activiteiten:
 1. Vieringen tijdens schooltijd, waarvan de benodigde spullen niet uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden;
 2. Schoolversieringen;
 3. Schoolreisjes;
 4. Educatieve uitstapjes;
 5. Schoolvulpennen in groep 3;
 6. Luizencapes voor leerlingen die instromen in groep 1;
 7. Vaste kosten van het schoolkamp (bushuur, overnachtingskosten en toeristenbelasting).
 
De inning van de ouderbijdrage gebeurt jaarlijks en kan zowel met een automatische incasso betaald worden als overgemaakt worden.
 
Een aantal jaren geleden heeft de ALV in nauw overleg met de directie en de MR besloten dat kinderen waarvan de ouders/verzorgers de bijdrage niet betalen uitgesloten worden van deelname aan het schoolreisje. Aanleiding was toen namelijk de scheefgroei tussen opbrengsten en kosten.
 
Voor de overige activiteiten hanteren we op basisschool De Sprong het solidariteitsprincipe en dit betekent dat voor gezamenlijke feestelijke activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval, deelname voor deze leerlingen wel blijft bestaan. Wanneer de ouders in de loop van het schooljaar alsnog de gehele ouderbijdrage betalen, mogen de leerlingen volwaardig deelnemen aan alle activiteiten.
 
Indien ouders/verzorgers om welke reden dan ook de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kind(-eren) niet kunnen betalen, kunt u dit bespreekbaar maken met de penningmeester van de OVO of de directeur van de school. Er bestaan namelijk instanties die hierin financieel kunnen voorzien zodat uw kind(-eren) niet verstoken blijft van de activiteiten op hun school!
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neemt u dan gerust contact op met Raymond Wijnands, zie onderstaand de contactgegevens. Uw vragen worden uiteraard volledig vertrouwelijk behandeld!
 
Inning Ouderbijdrage:
 
Raymond Wijnands
T: 046 - 850 93 39 of M: 06 - 31 78 08 66
E: ovo@basisschool-oirsbeek.nl of raymond.wijnands@ziggo.nl