Wat zijn de taken van de interne begeleider?
De intern begeleiders zijn actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen hebben de intern begeleiders verschillende taken en activiteiten.

Zorg in de klas
Goed onderwijs begint met het goed kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. Het is aan de leerkracht om daar voor alle kinderen in de klas een goede vorm in te vinden. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij deze zorg in de klas. Zowel voor de groep als voor de individuele leerling. Voorbeelden hiervan zijn:
 • didactisch en pedagogisch handelen;
 • klassenmanagement;
 • de ontwikkeling 'partnerschap' met ouders;
 • het formuleren van onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en handelingsvragen van de leerkracht;
 • het werken met individuele en groepsplannen (opstellen, uitvoeren en evalueren) en het omgaan met specifiek gedrag;
 • het verwerken van adviezen van de hulpverlening in handelingsplannen;
 • omgaan met professionals in de klas (zoals remedial teacher, ambulante begeleider). 
 • Zorg in de school (samen met 'derden')
De leerkracht kan alleen dan voor elk kind een passend onderwijsaanbod realiseren, als er op schoolniveau voldoende ondersteuning is. De intern begeleider zorgt (samen met de directeur) voor het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur. Voorbeelden hiervan zijn:
 • het coördineren van de zorg rond leerlingen (door RT, AB'er, logopedist etcetera) op school;
 • benutting van de voorschoolse (zorg)informatie;
 • een goede overdracht (samen met de leerkracht van groep 8) naar het VO;
 • inzicht in de sociale kaart;
 • scholing organiseren over thema's als omgaan met lastig gedrag;
 • klassenmanagement;
 • gesprekken met ouders;
 • het zorgbeleid van de school (mee) formuleren;
 • het omgaan met privacy gevoelige informatie;
 • de coördinatie van het zorgteam op school.
Bovenschoolse zorg
Wanneer de extra inspanningen door school en het zorgteam niet helpen is het tijd ondersteuning aan te vragen vanuit een bovenschools zorg- en adviesteam, bijvoorbeeld Kindante Kwadrant of het Gebiedsteam (CJG). Men inventariseert waar knelpunten zitten én wat goed gaat. Vervolgens formuleert men een aanpak, zoals aanvullend onderzoek doen, licht ambulante hulp bieden aan ouders of kind of een indicatie voor speciaal onderwijs of jeugdzorg voorbereiden.
De taak van de intern begeleider is om (samen met de directeur) ervoor te zorgen alle zorgmogelijkheden optimaal te benutten. Zodat er voor elk kind passende zorg is en de leerkracht ook in staat is elk kind passend onderwijs te bieden. Voorbeelden hiervan zijn:
 • Aanvragen ondersteuning voor school bij een bovenschoolse ondersteuner zoals Kindante Kwadrant.
 • Uitnodigen ondersteuners van het Gebiedsteam bij gesprekken op school.
 • Uitnodigen Trajectbegeleider van het Samenwerkingsverband Westelijke-Mijnstreek.
 • (eventueel) verwijzen naar SBO of REC.
Bronvermelding: klik op mij!