Ons onderwijs aan het (meer)begaafde kind.
Hoe gaan we bij ons op school te werk? Hoe kunnen we beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van het (meer)begaafde kind?
 1. Om vanaf de start een completer beeld te krijgen van leerlingen laten we ouders een vragenlijst invullen (onderdeel van het signaleringsinstrument hoogbegaafdheid).
 2. Voorafgaand aan de eerste schooldag heeft de directeur een intakegesprek met de ouders aan de hand van deze vragenlijst.
 3. Hierbij wordt stilgestaan bij de onderwerpen: interesses, taalontwikkeling, creativiteit, initiatiefrijk, eigen opvattingen en sociale vaardigheden.
 4. Deze onderwerpen geven een goed beeld van een leerling en maken ons alert of er sprake kan zijn van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid.
 5. Als aanvullende informatie kan het signaleringsinstrument (zoals vernoemd onder 1) volledig worden ingezet. Dit ten allen tijde in combinatie met eigen waarnemingen van de leerkracht(en).
 6. Samen fungeert dit als een breed vangnet en voorkomt het dat de begaafdheid van kinderen onopgemerkt blijft of verkeerd begrepen wordt
 7. Wanneer er mogelijk sprake is van hoogbegaafdheid zijn we alert op andere onderwijsbehoeften:
 • Door kinderen samen met gelijkgestemden in één groep te plaatsen, krijgen ze de kans zichzelf te zijn en hoeven ze zich niet de hele dag aan te passen.
 • Ook krijgen ze op deze manier de kans hun eigen waarde te ontdekken en zo een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.
De activiteiten in de plusgroep zijn tweeledig:
 1. Er wordt altijd gestart met een gezamenlijke activiteit. Deze activiteiten beogen niet altijd eenzelfde doel. Zo wordt er zeer regelmatig aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Of er wordt gewerkt met de kaarten uit het groot geheugen spel.  Sinds kort volgen we ook lessen filosoferen vanuit de taalmethode. Bovenstaande wordt afwisselend aangeboden.
 2. De leerlingen werken aan een zelf gesteld leerdoel. Dit leerdoel kunnen ze halen op verschillende specifieke internetsites vanuit de plusgroep of uit de materialen die voor de plusgroep op school voorhanden zijn. Vaak worden deze opdrachten verwerkt in een PPT of Prezi voordracht.
Vanuit de plusgroep is dan ook altijd ondersteuning bij het compacten en verrijken. Ook werkt elke leerling aan een zelfgekozen opdracht.
 
Verder krijgen de leerlingen vanuit het DHH methode-gerelateerde richtlijnen mee om in de klas te compacten en verrijken. De leerkracht heeft hierin echter altijd de eindbeslissing.