Welkom bij de MedezeggenschapsRaad (MR) van basisschool De Sprong.

Op deze site vindt u de meest gangbare documenten die inzage geven in het functioneren op schoolbeleidsgebied van onze MR. Wij zijn een actieve MR die deel uitmaakt van het ongeveer 37 scholen tellende bestuur Kindante. (zie structuur medezeggenschap).
Ons jaarverslag 2010 is bij de vakjury en de ouderjury van het NKO (Nederlandse Oudervereninging Katholiek Onderwijs) in de prijzen gevallen als één van de meest oudervriendelijke en informatieve (G)MR jaarverslagen. Wij namen op 16-11-2011 in Den Haag de tweede prijs in ontvangst.

 
Onze MR maakt geen notulen van haar vergaderingen maar een besluiten- en actielijst. Ivm de AVG regels plaatsen wij geen besluitenlijsten op onze website maar informeren we onze achterban schriftelijk conform art 7 van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) via ISY middels nieuwsbrieven.
 
Veel leesplezier gewenst,

Dhr. Donné van Roij
voorzitter MR